Pensioenfondsen

30 december 2017

StiPP? Of toch een andere regeling?

Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en detacheringsbranche. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Hierover hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt. Omdat deelname aan de pensioenregeling verplicht is, is een afstandsverklaring niet toegestaan. Toch zou het maar zo kunnen zijn dat uw uitzendkracht bij een ander pensioenfonds dan StiPP aangemeld behoort te worden.

Werknemers, van minimaal 21 jaar oud, die tenminste 26 weken bij één werkgever hebben gewerkt, dienen deel te nemen aan de Basis of Plusregeling van StiPP. Indien de werknemer 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling gaat de werknemer over naar de Plusregeling.

Uit de vele StiPP controles blijkt dat de toepassing nog niet altijd even vlekkeloos verloopt.
Aangezien de regel geldt dat een werknemer ten minste 26 weken bij één werkgever moet hebben gewerkt, kan dat inhouden dat de werknemer vanaf de eerste dag van ter beschikking stelling al recht heeft op pensioen, indien deze werknemer bij een vorige werkgever reeds StiPP pensioen heeft opgebouwd. De onderbrekingsregel die StiPP kent is 52 weken.

Die onderbrekingsregel geldt zowel voor reeds opgebouwd pensioen bij StiPP (bij vorige werkgevers of via uw eigen onderneming) als voor de telling van de toetreding eis.
Binnen de flexbranche zijn we gewend om voor de fasetelling rekening te houden met en onderbrekingstermijn van > 6 maanden en daar ontstaat nog wel eens de verwarring. In de praktijk kan het dus zijn dat uw werknemer na 6 maanden, doch binnen een jaar een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden in fase A waarbij er wel vanaf dag 1 pensioenafdracht voor de Basis of de Plusregeling van StiPP toegepast dient te worden.

Er zijn uitzondering voor bepaalde branches

Indien u als uitzend-/detacheringswerkgever actief bent in de metaalsector, de bouw, afbouw, het beroepsgoederenvervoer of de vleessector? Dan is de kans aanwezig dat u verplicht bent zich aan te sluiten bij de bedrijfstakpensioenregeling van deze sector.

Voor ABU/ NBBU leden die uitzenden naar inleners die vallen onder Metaal & Techniek, PME, Beroepsvervoer over de weg, & Vlep geldt het criterium dat er minimaal 25% in ander soortige branches uitzonden dient te worden én minimaal 15% overeenkomsten met uitzendbeding dienen te zijn om onder de verplichtstelling van StiPP te vallen.
Kortom; wordt er in die gevallen niet voor minimaal 25% uitgezonden in anders soortige branches en/of zijn er niet voor minimaal 15% overeenkomsten met uitzendbeding dan valt de uitzender/ detacheerder onder de verplichtstelling van Metaal & Techniek, PME, Beroepsvervoer over de weg, & Vlep.

In de praktijk zal het meerendeel wel kunnen voldoen aan het criterium dat er minimaal 25% in andere branches wordt uitgezonden. Doch zijn er, bijvoorbeeld dankzij het sectoraal verlonen, genoeg uitzenders en detacheerders die niet voldoen aan het 15% criterium contracten met uitzendbeding.

Partijen zoals Pensioenfonds Metaal & Techniek, PME, Vlep & Beroepsvervoer kunnen om die reden aanmelding bij hun pensioenfonds claimen voor de uitzendkrachten die werkzaam zijn in die bedrijfstak als er niet wordt uitgezonden met contracten met uitzendbeding.

Het enkel uitzenden zonder uitzendbeding is, zeker de laatste jaren, een enorme trend (geweest). De ervaring leert dat het meerendeel zijn uitzendkrachten in die situatie aanmeldt bij StiPP.
Op het gebied van handhaving zien wij in enkele gevallen alleen vanuit het Pensioenfonds Metaal & Techniek wat actie. Doch is het aannemelijk dat er de komende jaren vanuit al deze pensioenfondsen meer handhaving zal volgen. Gezien alle commotie vanuit de Overheid rondom het sectoraal verlonen en het aan banden willen leggen daarvan, is de kans aanwezig dat men dit ook via, de veelal duurdere, pensioenfondsen zal gaan aanvliegen.

De criteria rondom het bouwpensioen is bij de meesten wel bekend en ook opgenomen in de ABU en NBBU cao middels het Bouwakkoord. Maar wist u dat er bij terbeschikkingstelling aan afbouwondernemingen een verplichtstelling van het Bedrijfstak-pensioenfonds voor de Bouwnijverheid van toepassing zou kunnen zijn?
Indien u geen ABU of NBBU lid bent, dienen werknemers die reeds vakkracht zijn (langer dan 12 maanden vakkracht en/ of reeds deelnemer in het Bedrijfstak-pensioenfonds voor de Bouwnijverheid) verplicht aangemeld te worden bij het pensioenfonds voor Bouwnijverheid.

Indien u veelal detacheert zonder uitzendbeding en in verschillende bedrijfstakken, dan is de kans dus aanwezig dat uw onderneming zich bij meerdere pensioenfondsen dient aan te melden. In praktische zin stuit dit in onze ogen op veel bezwaren, zeker als een uitzendkracht veel wisselt tussen verschillende opdrachtgevers. Of de pensioenfondsen hier actief op zullen gaan handhaven blijft uiteindelijk natuurlijk de grote vraag. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Download hier de laatste versie van het verplichtstellingsbesluit StiPP.

Deze informatie is opgesteld met de grootst mogelijke zorg op basis van de actuele beschikbare informatie. Flexweters® sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit met betrekking tot de door haar verstrekte informatie.