SNCU controle begeleiding

Het traject van de SCNU kent verschillende fases.Verkeert uw onderneming in een van deze fases, neem dan spoedig contact op met Flexweters® voor de juiste begeleiding.

Flexweters® adviseert en ondersteund bij onderzoeken ter plaatse, neemt rapportages onder de loep, voert verweer, voert contra-expertises uit aangaande de vastgestelde schadelast, ondersteunt bij herberekeningen, heeft directe aanspreekpunten bij controle instellingen en de SNCU en begeleidt en adviseert bij uit te voeren herstelwerkzaamheden van opmaak, uitvoer tot waarborging.

Hieronder treft u in grote lijnen de vijf fases van een SNCU-onderzoek.

Fase 1: Opvraagbrief SNCU ontvangen

Heeft u van de SNCU een schriftelijk verzoek ontvangen om een selectie aan gegevens aan te leveren? Neem dan direct contact op voor het assisteren en adviseren tijdens dit proces. Hoe eerder u zorgt voor de begeleiding en advisering in dit traject des te makkelijker en sneller de vervolgprocessen doorlopen of wellicht zelfs afgesloten kunnen worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Fase 2: Gegrond vermoeden uitgesproken naar aanleiding van aangeleverde stukken

Bij beoordeling van de door uw onderneming toegezonden stukken zijn overtredingen vastgesteld die aanleiding geven voor een nader onderzoek. Een controle instelling zal in dat geval opdracht krijgen om uw onderneming te bezoek en om uw administratie te controleren.
In dit stadium loopt u het risico om tegen behoorlijke kosten aan te lopen zoals een forfaitaire schadevergoeding, kosten voor de hercontrole, de mogelijke nabetaling aan uitzendkrachten en de kosten van juridische bijstand. Zorg dat het niet zover komt en schakel Flexweters® op tijd in voor haar expertise m.b.t. dit vakgebied.
Fase 3: Controle ter plaatse naar aanleiding van vastgesteld gegrond vermoeden

Indien er een afspraak is ingepland met een controle instelling danwel inspecteur van de SNCU, of wanneer dat nog moet gebeuren, kan Flexweters® u zowel bijstaan in de voorbereiding naar de controle toe als tijdens de controle ter plaatse. Hoe eerder u Flexweters® inschakelt, hoe beter. Flexweters® is van mening beter te voorkomen dan te genezen waarbij zal worden toegewerkt naar een administratie die volledig op orde is op het moment van controle. Indien het resultaat van de controle namelijk geen afwijkingen geeft, wordt het onderzoek gesloten. Mochten er tijdens de controle wel afwijkingen worden geconstateerd dan zullen deze worden opgenomen in de conceptrapportage. Flexweters® zal uw onderneming begeleiden en adviseren in het onderbouwd reageren op deze conceptrapportage middels de hoor en wederhoor procedure, waarna het hersteltraject gestart zal worden.
Fase 4: Sommatie tot herstel van de afwijkingen

De vastgestelde overtredingen zullen, afhankelijk van de aard van de overtreding, met terugwerkende kracht danwel per heden moeten worden hersteld. Tijdens dit hersteltraject zal Flexweters® al dan niet tezamen met haar gecontracteerde partijen, uw onderneming begeleiden bij alle werkzaamheden die behoren bij dit hersteltraject. Daarnaast zal Flexweters® instrueren om uw administratie na herstel “cao-proof” te houden.
Fase 5: Hercontrole

Nadat uw onderneming heeft verklaard binnen 12 weken herstelacties door te voeren en beloofd de CAO voortaan na te leven, zal de SNCU opdracht geven voor een hercontrole. Nadat uw onderneming de kosten voor de hercontrole heeft voldaan aan de SNCU zal de hercontrole worden uitgevoerd. Tijdens deze controle zal nagegaan worden of de eerder geconstateerde afwijkingen (over de gehele onderneming) zijn hersteld en of de cao vanaf het moment van sommatie correct wordt nageleefd. De resultaten daarvan worden verwerkt in een rapportage, welke net als bij de eerste controle in concept variant uw onderneming en zullen worden gepresenteerd. Ook hier is reactie mogelijk door middel van het hoor/ wederhoor principe. Indien de afwijkingen zijn hersteld en de cao vanaf heden wordt nageleefd, zal het onderzoek worden gesloten. Indien blijkt dat dit niet (volledig) is gebeurd, wordt een forfaitaire schadevergoeding opgelegd. Daarnaast zal, zolang de wijzigingen niet (volledig) zijn doorgevoerd, het onderzoek als lopend beschouwd blijven, waarbij de onderneming het risico loopt dat de naam van de onderneming bekend wordt gemaakt bij de Inspectie SZW, de Belastingdienst, en SNA. Daarnaast zal de SNCU via juridische weg herstel alsnog gaan afwingen. Een spoedige en goede afhandeling van een SNCU-onderzoek is dus van essentieel belang voor uw onderneming.

Flexweters heeft een specifieke werkwijze ontwikkeld m.b.t. het hersteltraject. Zo behoeft in sommige trajecten de hercontrole ter plaatse geen doorgang te vinden wanneer het herstel op de juiste wijze plaats vindt. Hierin kan Flexweters® uw onderneming uitstekend bij van dienst zijn. Wilt u meer informatie, of bent u benieuwd wat Flexweters® aangaande dit onderwerp voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.