Begeleiding bij NEN 4400 certificering

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, de Norm van de Stichting Normering Arbeid.

De NEN screening omvat een viertal hoofdlijnen. Afhankelijk van de situatie van uw onderneming zullen 1 of meerdere onderdelen op uw onderneming van toepassing zijn.

De basis van het SNA-keurmerk voor iedere onderneming

Ondernemingen met het SNA-keurmerk, of certificerend voor het SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid. Aangaande dit onderdeel wordt gecontroleerd op:

 • De identificatie van de onderneming
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (WML)
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

Ondernemingen met een allocatiefunctie

Ondernemingen met een allocatiefunctie worden getest op de basisverplichtingen van CAO naleving. Hiervoor zijn er onlangs cao-onderdelen toegevoegd aan de toetsing van de Norm. Dit voor ondernemingen die terbeschikking stellen aan een derde, onder leiding en toezicht van een derde. De toetsing omvat:

 • De onderneming moet waarborgen dat een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden om relevante cao-lonen toe te passen
 • De onderneming moet waarborgen dat de procedure zoals bedoeld onder 1. ook voorziet in de cao-loonsverhogingen die voortkomen uit gemaakte afspraken tussen cao-partijen in de betreffende cao
 • Vakantie- en verlofrechten. De onderneming moet een procedure hebben vastgesteld, hebben ingevoerd en onderhouden voor het juist vaststellen van vakantie- en verlofrechten

Ingeval de ABU cao voor Uitzendkrachten algemeen verbindend is verklaard

In dit geval:

 • dient de onderneming de van toepassing zijnde cao voor Uitzendkrachten na te komen met betrekking tot de bepalingen inzake de opbouw en opname en/of uitbetaling van de volgende reserveringen: (bovenwettelijke) vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim / bijzonder verlof, alsmede de reservering van vakantiebijslag
 • De onderneming gaat met alle werknemers die door de onderneming ter beschikking worden gesteld dan wel worden ingezet voor aanneming van werk een arbeidsovereenkomst aan

En wordt er gecontroleerd op:

 • Het vastleggen van afspraken met betrekking tot functie, duur van de overeenkomst en salariëring
 • Voorwaarden aan de loonstrook
 • Afspraken betreffende de functie, duur van de overeenkomst (indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten) en salariëring, als omschreven in artikel 7:655 lid 1 sub c, e en h BW, worden vastgelegd en ondertekend.

Ondernemingen die de ABU of NBBU-cao voor Uitzendkrachten toepassen

Voor deze groep worden ook de volgende onderdelen gecontroleerd:

 • Deelname bedrijfs(tak)pensioenfonds
 • Deelname sociaal fonds

Flexweters® begeleidt ondernemingen bij het inrichten en uitvoeren van de administratie conform de gestelde bepalingen van de norm om zodoende het SNA keurmerk te behalen en te behouden. Ook is er de mogelijkheid om een preventieve screening te laten uitvoeren.