Algemene voorwaarden Flexweters®

1. Algemeen

 • 1a. Flexweters Holding B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is opgericht naar Nederlands recht met als doelstelling het uitvoeren van advies en opleidingsdiensten voor de flexbranche. Flexweters® is gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK nummer 76527514 alsmede bij het bureau voor intellectuele eigendom onder nummer 0975777. Flexweters Holding B.V. handelt onder de naam Flexweters B.V. en Hof van Consultancy.
 • 1b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, werkzaamheden, trainingen, workshops, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Flexweters® en haar Opdrachtgevers (verder: de Opdrachtgever).
 • 1c. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Flexweters® gebruik maakt van derden.
 • 1d. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien deze door de directie van Flexweters® schriftelijk zijn vastgelegd.
 • 1e. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de directie van Flexweters® schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes en overeenkomsten

 • 2a. Alle offertes van Flexweters® zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • 2b. Flexweters® kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 • 2c. De prijzen zijn exclusief B.T.W., alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten.
 • 2d. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
 • 2e. De overeenkomst is enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e mail of elektronisch is vastgelegd c.q. bevestigd.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 • 3a. Flexweters® zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijnen van Flexweters® zijn echter indicatief.
 • 3b. Het is Flexweters® toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren. Flexweters® kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 3c. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en materialen alsmede een geschikte werkplek waarvan Flexweters® aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Flexweters® ter beschikking worden gesteld.
 • 3d. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en materialen alsmede de werkplek niet tijdig aan Flexweters® ter beschikking zijn gesteld, heeft Flexweters® het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 3e. De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de benodigde gegevens, materialen en werkplek aan Flexweters® ter beschikking heeft gesteld.
 • 3f. Indien schade ontstaat, doordat Flexweters® uitgaat van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan is Flexweters® hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien deze onjuistheid of onvolledigheid voor Flexweters® kenbaar was c.q. behoorde te zijn.
 • 3g. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over gaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Flexweters® zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • 3h. Alle door Flexweters® verstrekte stukken, zoals contracten, rapporten, adviezen, correspondentie, software enzovoort zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexweters® worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

4. Derden

 • Flexweters® is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

5. Aansprakelijkheid

 • 5a. Flexweters® heeft een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage op het kantoor van Flexweters®.
 • 5b. De aansprakelijkheid van Flexweters® is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Flexweters® ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Flexweters® door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Flexweters® beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, waarbij ingeval van een duurovereenkomst geldt ten hoogste het factuurbedrag over een periode van 2 maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Flexweters® beperkt tot € 5.000,- (vijfduizend euro).
 • 5c. Flexweters® sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 5d. Flexweters® is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
 • 5e. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Flexweters® gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Flexweters® daardoor direct of indirect ontstaan.

6. Vrijwaring

 • 6a. De Opdrachtgever vrijwaart Flexweters® voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere partij(en) dan aan Flexweters® toerekenbaar is. Indien Flexweters® uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Flexweters® zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden.
 • 6b. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Flexweters®, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Flexweters® en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7. Overmacht

 • 7a. Tekortkomingen van Flexweters® in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 • 7b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Flexweters® bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

8. Tarieven, kosten en betaling

 • 8a. Trainingen en workshops alsmede SNCU-begeleidingszaken worden vooraf gefactureerd en dienen uiterlijk 5 dagen voor aanvang te zijn voldaan. Voor de overige dienstverlening is de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 8b. De reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 • 8c. De reiskosten bedragen € 0, 49 (negenenveertig eurocent) per kilometer.
 • 8d. De kosten van derden die Flexweters® ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de Opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
 • 8e. Bij op en/of aanmerkingen zijdens de Opdrachtgever ten aanzien van de door Flexweters® gezonden facturen, dient de Opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Flexweters® te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door Flexweters® en de betreffende factuur.
 • 8f. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 • 8g. Alle kosten die door Flexweters® moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten zal worden aangesloten bij het door de rechtbanken in Nederland gehanteerde Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 150,-.
 • 8h. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen.

9. Wijziging en annulering

 • 9a. Annulering of wijziging kan tot 14 werkdagen voor aanvang van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 9b. Bij data wijziging of annulering van een training of workshop tussen 7 en 14 dagen voor de afgesproken datum door de Opdrachtgever van een reeds bevestigde training of workshop wordt 50% van de deelname kosten in rekening gebracht. Bij data wijziging of annulering van een training of workshop tot 7 dagen voor de afgesproken datum door de Opdrachtgever van een reeds bevestigde training of workshop wordt 100& van de deelname kosten in rekening gebracht.
 • 9c. Het verzoek tot annulering dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
 • 9d. Wel zijn te allen tijde de kosten die Flexweters® aan derden heeft gemaakt voor rekening van de Opdrachtgever.
 • 9e. Indien het verzoek tot wijziging van de datum of de annulering niet tijdig is gedaan, zullen de volledige kosten van de opdracht in rekening worden gebracht.
 • 9f. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of extra werkzaamheden uit te voeren, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Hiervoor kan Flexweters® extra kosten in rekening brengen.
 • 9g. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of dat er extra werkzaamheden moeten worden verricht, kan hierdoor het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst en daarnaast het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden beïnvloed. Flexweters® zal de Opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.
 • 9h. Flexweters® heeft het recht om, op grond van haar moverende redenen, de opdracht te annuleren, in welke geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de annulering van Flexweters® betrekking heeft.

10. Inspectie na oplevering

 • 10a. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 kalenderdagen na levering schriftelijk aan Flexweters® te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Flexweters® te worden gemeld. De melding dient een omschrijving van het gebrek te bevatten, in die mate dat Flexweters® in staat is om hierop adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Flexweters® in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • 10b. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en diensten en waartoe hij Flexweters® opdracht gegeven heeft.
 • 10c. Indien van een gebrek na de termijn van 14 kalenderdagen melding wordt gemaakt, komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11. Opschorting van de overeenkomst

 • 11a. Flexweters® is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet dreigt na te komen.
 • 11b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld ten behoeve van Flexweters®.
 • 11c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.
 • 11d. Indien Flexweters® door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.
 • 11e. Flexweters® is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

12. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 • 12a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar, indien dit expliciet is overeengekomen.
 • 12b. Overeenkomsten van onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 • 12c. Flexweters® heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:
  – De Opdrachtgever in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of aan haar surseance van betaling is verleend;
  – Zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van Flexweters® kan worden gevergd;
 • 12d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Flexweters® op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

13. Geheimhouding

 • 13a. Flexweters® is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. In dat geval is Flexweters® niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 • 13b. De Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexweters® aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Flexweters®.

14. Intellectuele eigendomsrechten

 • 14a. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot analyses, rapporten, adviezen, verstrekte materialen, training/workshop materialen, modellen, technieken, instrumenten, software etc. berusten bij Flexweters®. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flexweters® zullen door de Opdrachtgever buiten haar organisatie geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 • 14b. De Opdrachtgever zal Flexweters® vrijwaren voor alle aanspraken die derden uit hoofde van een schending van intellectuele eigendomsrechten, geldend kunnen maken, indien deze schending verband houdt met het gebruik van gegevens, daaronder begrepen de gegevens die door de Opdrachtgever aan Flexweters® zijn verstrekt in verband met de uitvoering van haar opdracht. Daaronder begrepen gegevens en/of beeldmateriaal.

15. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 • 15a. Op de rechtsverhouding tussen Flexweters® en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 15b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda; niettemin heeft Flexweters® het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

16. Slotbepalingen
 • 16a. Flexweters® is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
 • 16b. Flexweters® heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 7 kalenderdagen na deze wijziging.
 • 16c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 • 16d. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 59625368 en te vinden op de website van Flexweters®, zal gelden.