AVV CAO Bouw & Infra

13 maart 2019

26 februari jongsteden is de cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, verplicht zijn om de bepalingen uit de cao na te leven vanaf 27 februari 2019. Bouwwerkgevers die lid zijn van één betrokken werkgeversorganisaties bij de cao Bouw & Infra zijn al sinds 26 oktober 2018 gebonden aan deze bepalingen.

In deze algemeen verbindend verklaarde cao zijn voorwaarden gesteld aan het inlenen van uitzendkrachten. Het behoort tot de bevoegdheid van de bij de cao betrokken partijen om de inhoud van de cao vast te stellen en derhalve voorwaarden te stellen aan de inleen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden kunnen directe invloed hebben op ter beschikking gestelde werknemers. Partijen hebben aangekondigd dat misbruik wordt aangepakt door bij bouwbedrijven te handhaven op de vergewisplicht.

Goed werkgeverschap

Aan de bepalingen van de cao Bouw & Infra is de uitzendwerkgever (<50% bouw) in rechtstreekse zin niet gebonden. De uitzendwerkgever valt onder de bepalingen van de ABU of NBBU cao. De inlenende bouwwerkgever, is wel gebonden aan de bepalingen van de cao Bouw & Infra. Dat is echter geen reden om als uitzendwerkgever de kop in het zand te steken. Een goed (uitzend)werkgever draagt zorg voor een correcte beloning van de werknemer op basis van het loonverhoudingsvoorschrift.  Daarnaast zal een goede (uitzend)werkgever zorgdragen voor correcte en volledige voorlichting aan zowel de inlener als de uitzendkracht. In het kader van de relatie met de inlener is het voor de uitlener ook niet gewenst als een inlener in een handhavingszaak terecht komt bij onjuiste toepassing door de uitlener. Als uitlener is het daarom goed om in gesprek te gaan met de inlener aangaande de arbeidsvoorwaarden die nu via de cao van de inlener worden afgedwongen voor de ter beschikking gestelde werknemer(s), wanneer de inlener hier nog niet zelf over is begonnen. Het is zowel in het belang van de inlener als in het belang van de uitlener om de beloning aan te passen wanneer deze nog niet voldoen aan de huidige voorwaarden.

In de uitzend cao is vastgelegd dat uitgegaan dient te worden van de informatie die de inlener aan de uitlener verstrekt over de functiegroep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de kostenvergoedingen en de toeslagen. Tevens is aangegeven dat wanneer de uitzendkracht werkzaam is in de bouw, afwijkende beloningsafspraken kunnen gelden. De indeling dient plaats te vinden op basis van de door de inlener verstrekte informatie. De uitlener dient over een proces te beschikken waarmee men zich verzekert van een correcte vaststelling. Heeft de uitlener dit gedeelte op orde? En bent u ervan verzekert dat dit ook aantoonbaar gemaakt kan worden bij een controle?

Beide partijen, dus zowel de inlener als uitlener, zijn erbij gebaat dat zowel de uitvraag van de informatie, het ontvangen van de informatie als de indeling aantoonbaar kan worden bij een mogelijke controle.

De ABU heeft via de kennisbank reeds medegedeeld dat het uitzendbureau niet verplicht is om mee te werken aan een verzoek van de inlener om de vergewis bepalingen toe te passen. Het uitzendbureau kan en mag zelf bepalen met welke partijen men samenwerkt en onder welke voorwaarden. Wanneer de voorwaarden zijn vastgelegd dienen ze toegepast te worden. Wanneer een bureau een opdracht krijgt waarbij de vergewis bepalingen niet zijn overeengekomen, behoeft, zoals de ABU schrijft via de kennisbank, alleen invulling gegeven te worden aan de ABU-CAO, en niet aan de overige bepalingen in de cao Bouw & Infra. Feitelijk gezien is dat wellicht correct echter keurt Flexweters elke vorm van een dergelijke toepassing of gemaakte afspraken af. Los van het feit of de inlener wel of niet bewust is van de bepalingen in zijn cao en de risico’s op aansprakelijkheden wel of niet wenst te nemen, getuigt het geenszins van goed werkgeverschap voor beide partijen om, met de wetenschap van deze vergewis bepalingen, een werknemer te kort te doen.

In de controlepraktijk draait alles uiteindelijk om de aantoonbaarheid. Voor de inlener is het, met het oog op handhaving op de vergewisplicht, van belang dat men bij een controle aantoonbaar kan maken dat de informatie is verstrekt en men vervolgens ook toeziet op de toepassing ervan. Voor de uitlener is correcte toepassing ook van belang. In de uitzend cao is bepaald dat er geen sprake zal zijn van aanpassing met terugwerkende kracht wanneer men zich aantoonbaar heeft ingespannen voor een correcte vaststelling en er geen sprake is van opzet/ kennelijk misbruik. Wanneer de bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde cao Bouw & Infra niet worden toegepast zal dit in de handhavingspraktijk, bij ondeugdelijke dossiervorming,  al snel worden gekwalificeerd als opzet/ kennelijk misbruik.

Inlenersbeloning.com

Inlenersbeloning.com is een online software oplossing waar de uitlener op eenvoudige wijze de inlenersbeloning kan uitvragen bij de inlener en de inlener de beloningsregeling kan verstrekken inclusief vergewisbepalingen. De inlener hoeft slechts 1x te registeren en kan eenvoudig registreren en wijzigingen bijhouden voor alle uitleners waarmee wordt samengewerkt. De verstrekte beloningsregelingen worden gedurende de wettelijke bewaarplicht van vijf jaar middels versiebeheer beschikbaar gehouden en zijn voor de uitlener op ieder gewenst moment in te zien. Voor de aantoonbaarheid van zowel inlener als uitlener een perfect middel. Note: Inlenersbeloning.com is een zusterorganisatie van Flexweters B.V.

De belangrijkste aandachtspunten uit de AVV cao Bouw & Infra:

  • Vergewisplicht inlenende onderneming

Sommige inleners zijn gebonden aan een cao, waarin een zogenoemde “vergewisbepaling” is opgenomen. Dit is een cao-bepaling waarin de inlener de verplichting krijgt om zich ervan te verzekeren dat de uitzendkrachten bepaalde looncomponenten uit de inleen-cao ontvangen. Artikel 6 lid 1a en 1b van de cao Bouw &  Infra bevat dergelijke vergwisbepalingen.

  • Artikel 6 lid 1a

Wanneer de werkgever uitzendkrachten inleent van een uitzendonderneming die onder de volledige cao Bouw & Infra valt, is de werkgever verplicht zich ervan te vergewissen dat alle bepalingen uit de cao Bouw & Infra worden nageleefd ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomsten van de uitzendkrachten die hij inleent. De werkgever dient hierover een afspraak te maken in de inleenovereenkomst met de uitzendonderneming.

  • Artikel 6 lid 1b

Wanneer de werkgever uitzendkrachten inleent van een ABU of NBBU lid of een ongebonden bureau dat minder dan 50% van de loonsom ter beschikking stelt aan werkgever(s) onder de cao Bouw & infra, is de werkgever verplicht zich ervan te vergewissen dat de van toepassing zijnde bepalingen uit de cao Bouw & infra worden nageleefd ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomsten van de uitzendkrachten die hij inleent. De van toepassing zijnde bepalingen zijn nader uitgewerkt en verbijzonderd in bijlage 2 van de cao Bouw & Infra. De werkgever dient hierover een afspraak te maken

in de inleenovereenkomst met de uitzendonderneming. Met ingang van 1 januari 2019 vraagt de werkgever inzage in de door de uitzendonderneming aan de uitzendkracht verstrekte schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 20 lid 6 van de ABU cao dan wel artikel 11 lid 4 van de NBBU cao.

  • De vergewisbepalingen conform bijlage 2 cao Bouw & Infra.

Copyright: Flexweters B.V.

  • Het onderscheid tussen nieuwkomers en vakkrachten is opgeheven.

De cao partijen hebben aangeven met het opheffen van dit onderscheid middels artikel 6 lid 1 het verschil tussen starters die als uitzendkracht ter beschikking worden gesteld aan een bouwbedrijf en starters die direct in dienst bij bouwbedrijven te willen verkleinen en te bevorderen dat bouwbedrijven ervoor kiezen starters zelf in dienst te nemen in plaats van ze in te huren als uitzendkracht. Daarnaast signaleren partijen dat ervaren vakmensen in de praktijk door uitzendondernemingen als nieuwkomers worden behandeld en willen ze dit misbruik aanpakken door bij bouwbedrijven te handhaven op de vergewisplicht, hetgeen wordt vergemakkelijkt wanneer de vergewisplicht enkel nog ziet op één eenduidig pakket aan arbeidsvoorwaarden.

De aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals hierboven weergegeven gelden daarmee (indien van toepassing) voor alle werknemers die ter beschikking worden gesteld aan een onderneming vallende onder de cao Bouw & Infra.

  • Inloopschaal

Aangaande het onderdeel “geldende periodeloon in de schaal/ garantielonen” mag, wanneer de indeling plaats vindt op basis van de door de inlener verstrekte informatie, voor bouwplaats werknemers die nog nooit in de bouw werkzaam zijn geweest de inloopschaal worden toegepast. Voor UTA-werknemers die langer dan 8 maanden achtereen niet in dienstverband werkzaam zijn geweest is, mag ter bevordering van de arbeidsparticipatie ook de inloopschaal worden toegepast voor maximaal een jaar. 

  • Werknemers die een BBL-traject volgen mogen niet ter beschikking gesteld zijn. Deze werknemers dienen in dienst te zijn bij het bouwbedrijf of opleidingsbedrijf.

Een werkgever mag alleen een beroepspraktijkvormingsovereenkomst sluiten met een leerling-werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst bij die werkgever in dienst is. Onder werkgever wordt mede verstaan het opleidingsbedrijf. (art. 65 lid 2).

Cao-partijen erkennen de belangrijke rol van uitzendondernemingen bij het vinden van opleidingsplaatsen voor leerlingen bij erkende leerbedrijven. Een leerling moet echter werken binnen de arbeidsorganisatie en onder de directe en volledige verantwoordelijkheid van het leerbedrijf.

  • Ziektekostenverzekering

De werknemer heeft recht op een bijdrage van zijn werkgever van € 17,50 per maand, indien de werknemer een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten die samen met de basisverzekering ten minste dekking geeft voor de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg.

Note: In het kader van de privacywetgeving is het goed om na te gaan in hoeverre dergelijke informatie bij een werknemer uitgevraagd kan en mag worden. Daarnaast is de vergoeding niet beperkt tot een x aantal gewerkte uren. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat een ter beschikking gestelde werknemer na één werkdag al rechten zou kunnen ontlenen aan dit artikel.

Deze informatie is opgesteld met de grootst mogelijke zorg op basis van de actuelebeschikbare informatie. Flexweters® sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit met betrekking tot de door haar verstrekte informatie.